مالیات حقوق

مالیات حقوق

 

مزد :عبارتست ازوجوه نقد یاغیرنقدیامجموع آنها که درقبال نیروی کاربه کارگرپرداخت می گردد.

اجزای حقوق ودستمزد:

1) مزایای مستمرنقدی: حقوق ثابت، حق سرپرستی، حق اولاد، حق مسکن.

2) مزایای مستمرغیرنقدی: خواروبار، بن، استفاده از مسکن با واگذاری کارفرما با اثاثه و یا بدون اثاثه، استفاده از اتومبیل با راننده و یا بدون راننده.

3) مزایای غیرمستمرنقدی: پاداش، اضافه کاری، حق ماموریت، عیدی.

 

درآمد مشمول مالیات حقوق :

حقوق ومزایای مربوط به شغل اعم ازمستمرویاغیرمستمرقبل از وضع کسور و پس از کسرمعافیت های مقرر دراین قانون.

 

نحوة محاسبه درآمد مشمول مالیات حقوق :

گام اول، تبدیل مزایای مستمر غیر نقدی به نقد:

مسکن بااثاثه 25% وبدون اثاثه 20% حقوق ومزایای مستمرنقدی درماه پس ازکسروجوهی که ازاین بابت ازحقوق کارمند کسرمی گردد.

اتومبیل اختصاصی باراننده 10%  و بدون راننده 5% حقوق ومزایای مستمرنقدی درماه پس ازکسر وجوهی که ازاین بابت ازحقوق کارمند کسرمی گردد.

سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده.

 

معافیت ها:

50%مالیات حقوق کارکنان شاغل درمناطق کمتر توسعه یافته بخشوده می گردد.

هزینه سفر و فوق العاده ماموریت جز مالیات حقوق محاسبه نمی شود.

خانه های سازمانی ارزان قیمت سازمانی .

مسکن واگذاری درمحل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران .

حقوق بازنشستگی ومستمری بگیری .

درآمدحقوق پرسنل نیروهای مسلح، جانبازان، آزادگان ازپرداخت مالیات حقوق معاف است .

اعضای وزارت خارجه درخارج ازکشور.

نکته: به استناد مادة 139 قانون برنامة سوم توسعه، تسهیلات مسکن ازبانکها ازدرآمد مشمول مالیات دریافت کنندگان تسهیلات کسرمی شود. استفاده از این معافیت  فقط دربرنامه توسعه سوم برای یکبار و شامل واحد هایی با مساحت حداکثر 120مترمربع است .

 

نرخ در مالیات حقوق:

نرخ مالیات بردرآمدحقوق کارکنان مشمول نظام پرداخت هماهنگ(دولتی) پس ازکسر معافیت های مقرر دراین قانون به نرخ 10%  و درمورد سایرحقوق بگیران(عمومی و غیر دولتی) پس ازکسر معافیت های مقرر تا مبلغ 42 میلیون ریال 10% و مازاد آن به جدول 131می رود.

 

تکلیف پرداخت کنندگان حقوق :

پرداخت کنندگان اصلی حقوق مکلفند مالیات متعلق رامحاسبه وکسر و ظرف مدت سی روز ضمن تسلیم فهرستی دربرگیرندة نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به ادارة امورمالیات پرداخت کند.

سال 81: 1450000ريال

سال 82: 1600000ريال

سال 83: 1750000ريال

سال 84: 1900000ريال

سال 85: 2160000 ريال

 

سال 86: 2270000 ريال

سال 87: 2450000 ريال

سال 88: 4160000 ريال

 

محاسبة مالیات مزایای مستمرماهیانه :

برای محاسبه مزایای غیرمستمر برای بخش غیردولتی حقوق و مزایای سالیانه آنها محاسبه و مزایای غیرمستمر پس ازکسرمعافیت قانونی به آن اضافه وبا اعمال نرخ مالیات مشخص می گردد.

دربخش دولتی مزایای غیرمستمرمشمول نرخ 10%می گردد.

نحوة محاسبه مالیات اضافه کاری مانند مزایای غیرمستمراست .

معافیت مزایای غیرنقدی سالانه معادل 12/2معافیت درسال است .

عیدی وپاداش آخرسال معادل 12/1معافیت مالیاتی فارغ ازمدت کارکرداست .

 

ثبت حسابداری مالیات حقوق :

1. هزینه حقوق ودستمزد*** 

                             خالص پرداختنی *** 

                             مالیات پرداختنی ***

2

. مالیات پرداختنی ***

                            بانک ***

 

 

مثال 1) آقای حسینی کارمند شرکت آیوا است ساعت کارکرد آن درشهریورماه به مدت 176ساعت بوده است که نرخ هرساعت کارکردآن 600ریال است. سایرمزایا نیزبه اوتعلق نمی گیرد. مطلوبست محاسبه مالیات حقوق درصورتیکه نرخ مالیات 10% فرض شود.

                                           جمع حقوق و مزایا    105600 =600 × 176

                                            مالیات حقوق     10560=10% × 105600

هزینه حقوق ودستمزد105600

                              مالیات پرداختنی 10560

                               خالص پرداختنی 95040

 

مالیات پرداختنی 10560

                          بانک 10560

 

 

مثال2) خانم عامری از1/1/85 به استخدام آموزش وپرورش درآمده است. حقوق اصلی او3250000 ريال است وحق سرپرستی 1500000ریال وفوق العاده شغل 2000000 ریال، با فرض اینکه معافیت ماهانه  2160000 ریال باشد، مالیات حقوق فروردین اورا حساب کنید.

                               6750000= 2000000+3250000                 

                     حقوق و دستمزد سالانه    81000000= 12×6750000  

                      معافیت سالانه               25920000= 12×2160000

                                               55080000= 25920000 -81000000  

                    مالیات حقوق سالانه    5508000  = 10% ×55080000

                   مالیات حقوق فروردین ماه       459000= 12÷5508000

                                                                                                                                  

                                         

 

مثال3 )حقوق ومزایای مستمرنقدی خانم عامری ماهانه 12500000است. درصورتیکه ایشان ازتاریخ 1/3/81 دراستخدام آموزش وپرورش باشدوعلاوه برآن ایشان درماه های دی وبهمن به ترتیب 3000000 و 4000000ریال اضافه کاری دریافت کنند. الف) مالیات حقوق ایشان درسال 81 و مالیات اضافه کاری را محاسبه کنید.( معافیت ماهانه 1450000ريال)

درآمد حقوق تا پایان سال 81     125000000  = 10 × 12500000      

درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت 10 ماهه  110500000=(12/10 ×17450000) - 125000000                 

 مالیات حقوق تا پایان سال 81      11050000 =10% × 110500000      

 مالیات اضافه کاری جداگانه محاسبه می گردد:      300000=10% × 3000000   دی ماه             

                                                                     400000=10% × 4000000  بهمن ماه 

  کل مالیات     11750000 =  4000000+3000000+11050000                 

 

ب) اگرخانم عامری در "بخش خصوصی" باشد مالیات آن چه تغییری می کند.

درآمد حقوق تا پایان سال 81     125000000  = 10 × 12500000                     

درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت 10 ماهه  110500000=(12/10 ×17450000) - 125000000

                    4200000  =10 % ×  42000000

                   11600000 = 20% × 58000000     

                    2625000 = 25% × 10500000

             18425000  : مالیات حقوق تا پایان سال 81  

مالیات اضافه کاری جداگانه محاسبه می گردد و به نرخ آخر می رود:

                     750000   = 25% ×  2000000  مالیات اضافه کاری دی ماه

                      1000000 = 25% ×  4000000  مالیات اضافه کاری بهمن ماه

کل مالیات    20175000  = 1000000 + 750000 + 18425000   

|+| نوشته شده توسط محمد ثاقب فرد در پنجشنبه یازدهم تیر ۱۳۸۸
 
 
بالا