جلسه اشخاص حقوقی ایرانی
 

معافیتهای مالیاتی :

 

-درآمدحاصل ازکل فعالیتهای کشاورزی ،دامداری ،وصنایعی ازاین دست ازپرداخت

 

مالیات بردرآمدمعاف است .

 

-وجوه پرداختی بابت بیمه عمروبیمه های درمانی ازپرداخت مالیات بردرآمدمعاف

 

است .

 

-درآمدحاصل ازصادرات کالاهای صنعتی وکشاورزی ،100%،50%درآمدحاصل

 

ازصادرات سایرکالاهاازمالیات معاف است .

 

-درامدکارگاههای تولیدی فرش دستبافت وصنایع دستی ازپرداخت مالیات معاف است

 

-درامدمشمول مالیات ابرازی ناشی ازفعالیتهای تولیدی ومدنی دربخش تعاونی وخصوصی

 

که ازاول سال 81به بعدازطرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه ی بهره برداری

 

صادرشده است ازتاریخ شروع بهره برداری یااستخراج به میزان 80% وبمدت 4 سال ودر

 

مناطق کمترتوسعه یافته به میزان 100%  وبمدت 10سال ازمالیات بردرآمد شرکتها معاف

 

است .

 

-کلیه ی تاسیسات ایرانگردی وجهانگردی دارای پروانه هرسال ازپرداخت 50%مالیات

 

متعلق معاف هستند.

 

-درآمدبنگاههای ورزشی دارای مجوزازسازمان تربیت بدنی حاصل ازفعالیتهای منحصرا

 

ورزشی ازپرداخت مالیات معاف می باشند.

 

-آن قسمت ازسود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه وبازسازی ،

 

نوسازی ویاتکمیل واحدهای موجودویاایجادواحدهای جدید صنعتی ویا مدنی درآن سال

 

مصرف می گردد .از 50%  مالیات متعلق معاف است مشروط به آنکه قبلا اجازه ی

 

تاسیس درقالب طرح سرمایه گذاری ازوزارتخانه هاوسازمانهای ذی ربط اخذشده باشد.

 

فعالیتهای انتشاراتی ومطبوعاتی ،فرهنگی وهنر ی که ازوزارت ارشادمجوز دارند

 

ازپرداخت مالیات معاف است .

 

-سودوجوائزبانکی مربوط به اوراق مشارکت ،حسابهای پس انداز وسپرده های بانکی

 

ازپرداخت مالیات معاف است .

 

 

نکته :

 

سهم مالیاتی شرکتهای سرمایه گذارتوسط شرکتهای سرمایه پذیر بانرخ 25% پرداخت

 

می شود بنابراین شرکت سرمایه  گذا ردیگر نیازی به پرداخت مالیات ازبابت درآمد

 

حاصل ازسرمایه گذاری درسایرشرکتهاندارد.

 

-ازهرنقل وانتقال وخریدوفروش سهام دربورس معادل 0.5%قیمت خریدوفروش سهام

 

به عنوان مالیات دریافت می شود.

 

-نقل وانتقال سهام شرکتهای خارج ازبورس ازلحاظ نقل وانتقال ،4%ارزش اسمی است .

 

 

نکته :

 

اگرشرکتی عضواتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران باشدمعادل  3 در1000 درآمد

 

مشمول مالیات پس ازکسرمعافیت +هزینه های برگشتی آن سهم اتاق بازرگانی می گردد

 

وشرکت عضوموظف است معادل آنرابه حساب اتاق بازرگانی محل خودواریزورسیدآنرا

 

به امورمالیاتی تسلیم کند.

 

بدیهی است  درصورتیکه شرکتی عضواتاق بازرگانی نباشداین تکلیف ازبین می رود.

 

-اتاق بازرگانی جزئی ازنهادهای حرفه ای درنظام مالیاتی است که براساس قانون تاسیس

 

شده ومجوز آن توسط مجلس صادرشده است .

 

ثبت نام وشناسی ..............تشخیص .............قطعیت ............وصول واجرا

 

فرآیندتشخیص شامل3مرحله می باشد.

 

1-توافق

 

2-اعتراض به هیات وزیران

 

3-تمکین

 

*هیات حل اختلاف از1نماینده سازمان مالیاتی ،1نماینده ی قوه فضائیه ،1نماینده ی

 

مودی

 

*نماینده ی مودی :

 

1-اعضای جامعه حسابداران رسمی

 

2-اعضای جامعه مشاوران مالیاتی

 

3-نماینده ی اتاق بازرگانی

 

4-نماینده ی اصناف

 

5-نماینده ی شورای شهر

 

مثال :

 

سودخالص شرکت فولمن 3000000000ریال گزارش شده است مبلغ 240000000ریال

 

ازهزینه های برگشتی شرکت موردقبول گروه گروه رسیدگی کننده محسوب نشده است .

 

مطلوبست محاسبه ی مالیاتی شرکت فولمن

 

3240000000=240000000+3000000000

 

درآمدمشمول مالیات پس از اضافه شدن هزینه های برگشتی

 

مالیات بردرامدشرکتها:                                  810000000 =25%*3240000000

 

 

مثال :

 

شرکت تولیدی دوانیان که دربورس پذیرفته شده است اظهارنامه ی مالیاتی خودرادرموعد

 

مقررتسلیم اداره ی امورمالیاتی کرده است .ترکیب سهامداران برای دوره ی مالی منتهی

 

به 29/12/81به شرح زیربوده است .

 

-شرکت سهامی خاص توسعه ی دوان (دولتی )                                             25%

             

-موسسه ی خیریه ی دوانیان (غیرانتفاعی )                                                   5%

 

-شرکت خدماتی دوان کوه (خصوصی )                                                       15%

 

-سهام متعلق 103000نفر                                                                        35%

 

-سازمان همیاری دوانیان (خصوصی )                                                         5%

 

بنیادفرهنگی دوان گردان                                                                          15%

 

شرکت طی سال مالی 81بااخذمجوز ازوزارت صنایع مبلغ 2205310000 ریال  بابت

 

بازسازی 1خط تولیدمصرف کرده است .

 

-درآمدحاصل ازفعالیتهای تولیدی :                                          26550000000 

 

-درامدحاصل ازصادرات صنعتی :                                           3000000000                                            

-درآمدحاصل ازفعالیتهای کشاورزی :                                        1500000000

 

-ناخالص سودسهام دریافتی ازسرمایه گذاری دربورس :                  1800000000

 

-درآمدحاصل ازسپرده های بانکی :                                            1100000000

 

-ناخالص درآمداجاره ی املاک :                                                  950000000                      

-مالیات مکسوره ی اجاره املاک :                                                371915000

 

-درآمدفروش املاک :                                                               950000000

 

درآمدحاصل ازفروش سهام برخی ازسرمایه گذاری هادربورس           840000000

 

 

گروه رسیدگی کننده ی مالیات مبلغ730000000ریال ازهزینه های شرکت رابدلیل عدم

 

رعایت حدنصابهای مقرربرگشت داده است .

 

مطلوبست محاسبه ی مالیات بردرآمدشرکتها.

 

گام اول- محاسبه سود شرکت :

سودمصوب شرکت در سال مالی 81:  16690000000

 

 

گام دوم- گزارش توصيفی و اظهار نظر به درآمدهای ابرازی مؤدی:

 

2.1- چون طرح سرمايه گذاری انجام شده دارای مجوز از وزارت صنايع است و

 

 مورد تصويب مجمع عمومی قرار گرفته است . بنابراين آن قسمت از سود ابرازی

 

که معادل طرح مصرف شده است از 50% ماليات معاف می شود.

 

-         بازسازی خط توليد: 

 

ماليات حاصل از سرمايه گذاری     375/097/248 = 50% ×22.5 % × 000/310/205/2

 

2.2- درآمد حاصل از صادرات معاف است.

 

2.3- درآمد حاصل از فعاليت کشاورزی معاف است.

 

2.4- سود حاصل از سرمايه گذاری ها در بورس قبلاً توسط سرمايه پذير، ماليات

 

آن پرداخت شده است.

 

2.5- درآمد حاصل از سپرده بانکی معاف است.

 

2.6- درآمد اجاره املاک، مستأجرمکلف به کسر آن بوده و ماليات آن پرداخت شده

 

است.

 

2.7- درآمد فروش املاک به مأخذ 5% ارزش معاملاتی ، ماليات آن پرداخت شده

 

 است.

 

2.8 – هزينه های برگشتی به درآمد مشمول ماليات اضافه می گردد.

 

2.9- درآمد حاصل از فروش سهام برخی سرمايه گذاری ها در بورس معاف از

 

ماليات است.

 

گام سوم – تهيه صورتحساب مالياتی:

 

صورتحساب مالياتی سال منتهی به 29/12/81

شرکت توليدی صنعتی دوانيان

 

سود ابرازی مصوب شرکت                                                                              000/000/690/16

کسر می شود: درآمدهای معاف

1-   درآمد حاصل از صادرات                                                    (000/000/000/3)

2-   درآمد حاصل از سرمايه گذاری ها در بورس                                      (000/000/800/1)

3-   سود حاصل از سپرده های بانکی                                           (000/000/100/1)

4-   درآمد حاصل از فروش املاک                                               (000/000/950)

5-   درآمد حاصل از فعاليتهای کشاورزی                                               (000/000/500/1)

6-   درآمد حاصل از فروش سهام در بورس                                    (000/000/840)

سود مشمول ماليات پس از کسر درآمدهای معاف                                        000/000/500/7

اضافه می شود: هزينه های برگشتی                                                      000/000/730

000/000/230/8

کسر می شود: سهم اتاق بازرگانی                                         (000/690/24)*

سود مشمول ماليات پس از کسر سهم اتاق بازرگانی                                    000/310/205/8

*000/690/24 = 0.003 ×000/000/230/8

گام چهارم- محاسبه ماليات:

 

سودمشمول ماليات پس ازکسرسرمايه گذاری بازسازی خط توليد

 

6000000000=2205310000-8205310000

 

1350000000=22.5%*6000000000

 

248097375=50%*22.5%*2205310000

 

1598097375=248097375+1350000000

 

مثال: شرکت توليدی رضايی اظهارنامه مالياتی عملکرد 82 خود را در موعد مقرر

 

تسليم کرده است.

 

درآمد حاصل از فعاليت کشاورزی

                                                                        000/000/18 ريال

درآمد حاصل از صادرات کالاهای صنعتی

                                                                        000/000/20 ريال

درآمد حاصل از خريد و فروش کالا

                                                                      000/000/150 ريال

درآمد حاصل از صادرات ساير کالاها

                                                                        000/000/10 ريال

 

اين شرکت در بورس پذيرفته شده است ليکن عضويت آن در اتاق بازرگانی هنوز

 

قطعی نشده است .

 

مطلوب است ماليات بر درآمد شرکت:

|+| نوشته شده توسط محمد ثاقب فرد در دوشنبه بیست و دوم تیر 1388  |
 
  
|+| نوشته شده توسط محمد ثاقب فرد در جمعه دوازدهم تیر 1388
 
                      خدایا چنان کن سرانجام کار   تو خشنود باشی و ما رستگار 
|+| نوشته شده توسط محمد ثاقب فرد در پنجشنبه یازدهم تیر 1388
 اطلاعیه
دانشجویان محترم جهت دسترسی آسان به مباحث اولیه حسابداری مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد اجاره های املاک، پاسخ تمرینات مالیات بر درآمد املاک-گروه یک، واگذاری منفعت و عین در قسمت آرشیو مطالب روی خرداد ۱۳۸۸ کلیک کنید.
|+| نوشته شده توسط محمد ثاقب فرد در پنجشنبه یازدهم تیر 1388  |
 مالیات حقوق

مالیات حقوق

 

مزد :عبارتست ازوجوه نقد یاغیرنقدیامجموع آنها که درقبال نیروی کاربه کارگرپرداخت می گردد.

اجزای حقوق ودستمزد:

1) مزایای مستمرنقدی: حقوق ثابت، حق سرپرستی، حق اولاد، حق مسکن.

2) مزایای مستمرغیرنقدی: خواروبار، بن، استفاده از مسکن با واگذاری کارفرما با اثاثه و یا بدون اثاثه، استفاده از اتومبیل با راننده و یا بدون راننده.

3) مزایای غیرمستمرنقدی: پاداش، اضافه کاری، حق ماموریت، عیدی.

 

درآمد مشمول مالیات حقوق :

حقوق ومزایای مربوط به شغل اعم ازمستمرویاغیرمستمرقبل از وضع کسور و پس از کسرمعافیت های مقرر دراین قانون.

 

نحوة محاسبه درآمد مشمول مالیات حقوق :

گام اول، تبدیل مزایای مستمر غیر نقدی به نقد:

مسکن بااثاثه 25% وبدون اثاثه 20% حقوق ومزایای مستمرنقدی درماه پس ازکسروجوهی که ازاین بابت ازحقوق کارمند کسرمی گردد.

اتومبیل اختصاصی باراننده 10%  و بدون راننده 5% حقوق ومزایای مستمرنقدی درماه پس ازکسر وجوهی که ازاین بابت ازحقوق کارمند کسرمی گردد.

سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده.

 

معافیت ها:

50%مالیات حقوق کارکنان شاغل درمناطق کمتر توسعه یافته بخشوده می گردد.

هزینه سفر و فوق العاده ماموریت جز مالیات حقوق محاسبه نمی شود.

خانه های سازمانی ارزان قیمت سازمانی .

مسکن واگذاری درمحل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران .

حقوق بازنشستگی ومستمری بگیری .

درآمدحقوق پرسنل نیروهای مسلح، جانبازان، آزادگان ازپرداخت مالیات حقوق معاف است .

اعضای وزارت خارجه درخارج ازکشور.

نکته: به استناد مادة 139 قانون برنامة سوم توسعه، تسهیلات مسکن ازبانکها ازدرآمد مشمول مالیات دریافت کنندگان تسهیلات کسرمی شود. استفاده از این معافیت  فقط دربرنامه توسعه سوم برای یکبار و شامل واحد هایی با مساحت حداکثر 120مترمربع است .

 

نرخ در مالیات حقوق:

نرخ مالیات بردرآمدحقوق کارکنان مشمول نظام پرداخت هماهنگ(دولتی) پس ازکسر معافیت های مقرر دراین قانون به نرخ 10%  و درمورد سایرحقوق بگیران(عمومی و غیر دولتی) پس ازکسر معافیت های مقرر تا مبلغ 42 میلیون ریال 10% و مازاد آن به جدول 131می رود.

 

تکلیف پرداخت کنندگان حقوق :

پرداخت کنندگان اصلی حقوق مکلفند مالیات متعلق رامحاسبه وکسر و ظرف مدت سی روز ضمن تسلیم فهرستی دربرگیرندة نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به ادارة امورمالیات پرداخت کند.

سال 81: 1450000ريال

سال 82: 1600000ريال

سال 83: 1750000ريال

سال 84: 1900000ريال

سال 85: 2160000 ريال

 

سال 86: 2270000 ريال

سال 87: 2450000 ريال

سال 88: 4160000 ريال

 

محاسبة مالیات مزایای مستمرماهیانه :

برای محاسبه مزایای غیرمستمر برای بخش غیردولتی حقوق و مزایای سالیانه آنها محاسبه و مزایای غیرمستمر پس ازکسرمعافیت قانونی به آن اضافه وبا اعمال نرخ مالیات مشخص می گردد.

دربخش دولتی مزایای غیرمستمرمشمول نرخ 10%می گردد.

نحوة محاسبه مالیات اضافه کاری مانند مزایای غیرمستمراست .

معافیت مزایای غیرنقدی سالانه معادل 12/2معافیت درسال است .

عیدی وپاداش آخرسال معادل 12/1معافیت مالیاتی فارغ ازمدت کارکرداست .

 

ثبت حسابداری مالیات حقوق :

1. هزینه حقوق ودستمزد*** 

                             خالص پرداختنی *** 

                             مالیات پرداختنی ***

2

. مالیات پرداختنی ***

                            بانک ***

 

 

مثال 1) آقای حسینی کارمند شرکت آیوا است ساعت کارکرد آن درشهریورماه به مدت 176ساعت بوده است که نرخ هرساعت کارکردآن 600ریال است. سایرمزایا نیزبه اوتعلق نمی گیرد. مطلوبست محاسبه مالیات حقوق درصورتیکه نرخ مالیات 10% فرض شود.

                                           جمع حقوق و مزایا    105600 =600 × 176

                                            مالیات حقوق     10560=10% × 105600

هزینه حقوق ودستمزد105600

                              مالیات پرداختنی 10560

                               خالص پرداختنی 95040

 

مالیات پرداختنی 10560

                          بانک 10560

 

 

مثال2) خانم عامری از1/1/85 به استخدام آموزش وپرورش درآمده است. حقوق اصلی او3250000 ريال است وحق سرپرستی 1500000ریال وفوق العاده شغل 2000000 ریال، با فرض اینکه معافیت ماهانه  2160000 ریال باشد، مالیات حقوق فروردین اورا حساب کنید.

                               6750000= 2000000+3250000                 

                     حقوق و دستمزد سالانه    81000000= 12×6750000  

                      معافیت سالانه               25920000= 12×2160000

                                               55080000= 25920000 -81000000  

                    مالیات حقوق سالانه    5508000  = 10% ×55080000

                   مالیات حقوق فروردین ماه       459000= 12÷5508000

                                                                                                                                  

                                         

 

مثال3 )حقوق ومزایای مستمرنقدی خانم عامری ماهانه 12500000است. درصورتیکه ایشان ازتاریخ 1/3/81 دراستخدام آموزش وپرورش باشدوعلاوه برآن ایشان درماه های دی وبهمن به ترتیب 3000000 و 4000000ریال اضافه کاری دریافت کنند. الف) مالیات حقوق ایشان درسال 81 و مالیات اضافه کاری را محاسبه کنید.( معافیت ماهانه 1450000ريال)

درآمد حقوق تا پایان سال 81     125000000  = 10 × 12500000      

درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت 10 ماهه  110500000=(12/10 ×17450000) - 125000000                 

 مالیات حقوق تا پایان سال 81      11050000 =10% × 110500000      

 مالیات اضافه کاری جداگانه محاسبه می گردد:      300000=10% × 3000000   دی ماه             

                                                                     400000=10% × 4000000  بهمن ماه 

  کل مالیات     11750000 =  4000000+3000000+11050000                 

 

ب) اگرخانم عامری در "بخش خصوصی" باشد مالیات آن چه تغییری می کند.

درآمد حقوق تا پایان سال 81     125000000  = 10 × 12500000                     

درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت 10 ماهه  110500000=(12/10 ×17450000) - 125000000

                    4200000  =10 % ×  42000000

                   11600000 = 20% × 58000000     

                    2625000 = 25% × 10500000

             18425000  : مالیات حقوق تا پایان سال 81  

مالیات اضافه کاری جداگانه محاسبه می گردد و به نرخ آخر می رود:

                     750000   = 25% ×  2000000  مالیات اضافه کاری دی ماه

                      1000000 = 25% ×  4000000  مالیات اضافه کاری بهمن ماه

کل مالیات    20175000  = 1000000 + 750000 + 18425000   

|+| نوشته شده توسط محمد ثاقب فرد در پنجشنبه یازدهم تیر 1388
 درآمدمشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی

درآمدمشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی

-درمواردی که پیمانکارخارجی تمام یاقسمتی از پیمانکاری موضوع بند1رابه  پیمانکا ر دست  دوم

اشخاص حقوقی ایرانی واگذارکند معادل آن مبلغ ازلوازم وتجهیزات درقرارداددست اول که پیمانکار

دست دوم خریداری شودازدریافتی پیمانکاردست اول کسروبعبارت دیگراین مبلغ خریدمشمول مالیات

نیست .

-نرخ مالیات شرکتهای خارجی به ماننداشخاص حقوقی ایرانی 25%است .

-درمواردی که تمام یاقسمتی ازعملیات پیمانکاری به اشخاص حقوقی ایرانی واگذارمی شودپرداخت

کننده ی وجه باید ازهرپرداخت به پیمانکارایرانی معادل 2.5%  بعنوان مالیات علی الحساب کسر و

ظرف مدت 30روزازتاریخ پرداخت به حساب اداره امورمالیاتی بپردازد.

 

مسائل :

1-شرکت زیمنس درتاریخ 5/4/83قراردادی باشرکت بوتان درخصوص تعلیمات فنی منعقدکرده

است  وجوه پرداخت شده به شرح زیراست محاسبه ی مالیات شرکت زیمنس .

6/5/83         4000000دلار

9/7/83        3250000دلار

دلار:8500ریال

34000000000=8500*4000000

4080000=12%*34000000000

1020000000=25%*4080000

27625000000=8500*3250000

3315000000=12%*27625000000

828750000=25%*3315000000

1848750000=1020000000+828750000

 

2-شرکت ولوودرتاریخ 6/3/81قراردادی باشرکت سایپادیزل منعقدکرده است موضوع قردادانتقال

دانش ساخت گیربکس ماشینهای سنگین است مفادقراردادبه شرح زیراست .

مبلغ قرارداد       5000000دلار

خریدلوازم ازداخل 8500000000دلار

خریدتجهیزات ازخارج 500000دلار

نرخ دلار8000

40000000000=8000*5000000

4000000000=8000*500000

8500000000

12500000000

12500000000=12500000000-40000000000

3300000000=12%*27500000000

825000000=25%*3300000000                                                                                                                                                           

 

3-شرکت ال جی قراردادی راباشرکت پارس الکتریک منعقدمی کند موضوع قراردادانتقال دانش فنی

تلویزیونهای LCDاست .اطلاعات زیردردسترس است . مبلغ قرارداد4510000 دلاراست ونرخ هر

دلار8000ریال است .وجوه پرداخت شده طی سال به شرکت ال جی 2100000دلار.شرکت ال جی

بخشی ازکارخود رابه پیما نکاردست دوم ایرانی صاایران که حق الزحمه ی آن 430000دلار است

واگذارو پیمانکارایرانی 30000 دلارآن راصرف خریدتجهیزات ازال جی کرده است مطلوبست کل

مالیات مکسوره دراین قرارداد.

 

16800000000=8000*21000000

3440000000=8000*430000

240000000=8000*30000

16560000000=240000000-16800000000

1987200000=12%*16560000000

496800000=25%*1987200000

86000000=2.5%*3440000000

582800000=86000000-3440000000

 

|+| نوشته شده توسط محمد ثاقب فرد در چهارشنبه دهم تیر 1388
 مالیات تکلیفی

مالیات تکلیفی :

به استثنای ماده ی104قانون مالیاتهای مستقیم کلیه اشخاص حقوقی اعم ازدولتی ،خصوصی ،نهادها

واشخاص حقیقی که مکلف به نگهداری دفاترقانونی هستندمکلفنددرهرموردکه وجوهی پرداخت می

کنند5%آنرابه عنوان مالیات علی الحساب پیمانکار کسروظرف مدت 30روز به حساب تعیین شده

واریزکنندورسیدآنرابه پیمانکارتسلیم کند.

 

مواردمشمول کسرمالیاتهای تکلیفی :

حق الزحمه ی خدمات پزشکی ،خدمات مالی واداری ،سایرامورهنری ،حق العمل کاری ،هرگونه

حق الزحمه به استثنای کارمزدپرداختی به بانکها،صندوق تعاون وموسسات غیربانکی مجاز،اجاره

ماشین آلات ،اجاره ی هرنوع وسیله نقلیه دراین موردکارفرماباید5%مبلغ پرداختی رابعنوان مالیات

تکلیفی کسروظرف مدت 30روزبه حساب تعیین شده واریزکند.

 

نکات :

-تسهیلات اعطائی بانکهاازطریق قراردادجعاله ،درامورمربوط به کشاورزی وتعمیروتکمیل 1واحد

مسکونی مشمول کسر5%مالیات تکلیفی نیست .

 

- هرزمانی که قراردادی تنظیم شدکارفرما مکلف است ظرف مدت 30روزازتاریخ انعقاد قرارداد

رونوشت آنرابه اداره ی امورمالیاتی تسلیم کند.

-تضمین حسن انجام کارکه معادل 10%مبلغ قرارداداست.مشمول کسرمالیات تکلیفی نیست اماهنگام

بازپرداخت حسن انجام کارمشمول مالیات می شود.

-اگرپیش پرداختی بصورت قرض الحسنه به پیمانکارپرداخت شد مشمول کسر5% مالیات تکلیفی

نخواهدشد.

 

مثال :

1موسسه غیرانتفاعی برای انجام تاسیسات فنی ساختمان خودقراردادی رابایک شرکت پیمانکاری در

تاریخ 5/3/81منعقدکرده است مبلغ قرارداد20میلیارد است ومدت قرارداد1سال است اگر پیمانکار

کل قراردادرادرتاریخ 15/12/81به اتمام برساندمطلوبست محاسبه مالیات تکلیفی .

1000000000=5%*20000000000

مثال :

یک شرکت خصوصی بابت خدمات مالی خود1قرادادباشرکت حسابرسی منعقدکرده است ومبلغ قرار-

داد100000000است وقرارشدبصورت زیرپرداخت شود.

 

درتاریخ 1/5/80        35000000

درتاریخ 14/12/80   65000000

مطلوبست محاسبه مالیات تکلیفی کارفرما.

17500000=5%*35000000

3250000=5%65000000

 

|+| نوشته شده توسط محمد ثاقب فرد در سه شنبه نهم تیر 1388  |
 
 
بالا